สบพ. จัดกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 รวมพลังอาสาสู้โกง”

สบพ. จัดกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 รวมพลังอาสาสู้โกง”

 

            สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 รวมพลังอาสาสู้โกง” โดยมีพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธาน พร้อมด้วยพนักงานและนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาคอร์รัปชัน ที่เป็นภัยร้ายแรงและกำลังลุกลามหยั่งรากลึกในสังคมไทยจนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมและโอกาสในการพัฒนาประเทศมายาวนาน ซึ่งเป็นหน้าที่คนไทยที่ต้องลงมือร่วมมือกันแก้ไขและไม่ยอมให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม การจัดงานแต่ละปีจึงให้ความสำคัญกับการรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงและการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเกิดพลังเข้มแข็งที่จะร่วมมือกันกำจัดคอร์รัปชันให้หมดไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ และราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน จึงมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้สถาบันการบินพลเรือนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการมีการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินงาน ตลอดจนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรบุคคล และสำนักงานนโยบายและแผน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ที่ผ่านไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เหตุผลที่กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชัน”การตื่นตัวและรวมพลังกันขึ้นมาต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคเอกชน นอกจากการเชิญชวนให้ประชาชน ข้าราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมแสดงพลังแห่งความดี รังเกียจการโกงกินและคนโกงแล้ว ยังจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลและแนวทางใหม่ๆ ด้วย เช่น ความก้าวหน้าของพลังคนไทยแต่ละภาคส่วน เป้าหมายที่จะรณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติร่วมกัน เปิดเผยพฤติกรรม เหตุการณ์หรือบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดี เครื่องมือหรือกลไกใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ อุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน เป็นต้น ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการริเริ่มของ คุณดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการขับเคลื่อนสร้างความตื่นตัวของคนไทยเรื่องนี้จนกลายเป็นวาระแห่งชาติ และได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288