สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร FOO/FD 53

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร FOO/FD 53

 

          พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Flight Operations Officer/Flight Dispatcher รุ่นที่ 53 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 6 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 13 คน เป็นบุคลากรจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน ทุนจากประเทศภูฏาน จำนวน 2 คน ทุนจากประเทศพม่า จำนวน 1 คน ทุนจากประเทศเนปาล จำนวน 1 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288