สบพ. จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง '' Supporting basic aircraft maintenance training by bridging between AMOs and ATOs''

สบพ. จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง '' Supporting basic aircraft maintenance training by bridging between AMOs and ATOs''

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่อง “Supporting basic aircraft maintenance training by bridging between AMOs and ATOs” พร้อมด้วย ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน หัวหน้าแผนก ครูวิชาภาคพื้นและพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน นักบินสังกัด สคอ. รวมทั้งผู้แทนจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), สายการบินไทยไลออนแอร์, บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และผู้แทนจาก Aerocampus Aquitaine, France เข้าร่วมบรรยายและรับฟังสัมมนาดังกล่าว
        ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการผลิตช่างอากาศยานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการให้ผู้ประกอบการได้ระดมความคิดเห็นและอภิปรายหาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่าง สบพ. และสถานประกอบการในการฝึกอบรมภาคปฎิบัติของนักศึกษาหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน (AMEL) ในสถานประกอบการจริงตามมาตรฐาน EASA
      โดยนายกลศ เสนาลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ Direction of Basic Practical Aircraft Maintenance Training in Thailand and How important of Basic Practical Training in real maintenance environment.
Mr. Raphael TASSIN Training & Examination Manager Airbus / Aerocampus Aquitaine และ Mr. Tony BABARRO Deputy Training Manager Airbus / Aerocampus Aquitaine เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ How to conduct Basic Practical Training in real maintenance environment (Aircraft Maintenance Organizations ; AMOs.)
       ในช่วงบ่าย อาจารย์วรฑา กุลเกียรติประวัติ ครูวิชาภาคพื้น กอค. เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ CATC’s new Aircraft Maintenance Engineer License Course (Aeroplanes Turbine) according to EASA Standard. และ Draft of Partnership Agreement with AMOs.
จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาอภิปรายเพื่อสรุปแนวทางการสร้างความร่วมมือและข้อตกลงด้านบุคลากรและด้านสถานที่กับสายการบิน/หน่วยซ่อม ในการฝึกอบรมภาคปฎิบัติของนักศึกษาหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน (AMEL) ในสถานประกอบการจริงตามมาตรฐาน EASA งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องล้านนา โรงแรมโนโวเทล แบงคอค สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288