สบพ. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance

สบพ. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance

 

 

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero tolerance โดยมีผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมด้วย พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และพนักงาน เข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และการกล่าวแสดงคำมั่นในการบริหารอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต อีกทั้งส่งเสริมทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการป้องกันการการทุจริตเชิงรุก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero tolerance โดยมีผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมด้วย พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และพนักงาน เข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และการกล่าวแสดงคำมั่นในการบริหารอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต อีกทั้งส่งเสริมทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการป้องกันการการทุจริตเชิงรุก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 

 

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288