สบพ. จัดโครงการ การจัดการปัจจัยมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการจรทางอากาศ (Human Factros in Air Traffic Control)

สบพ. จัดโครงการ การจัดการปัจจัยมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการจรทางอากาศ (Human Factros in Air Traffic Control)

 

 

           พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์  เนินทราย  ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดงานในโครงการ การจัดการปัจจัยมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการจราจรทางอากาศ (Human Factros in Air Traffic Control) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบินของสถาบัน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ระดับสากลอันนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288