สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยาน การดับเพลิง  และกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยาน การดับเพลิง และกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยาน  การดับเพลิง และกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 39 คน  เป็นนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instrument : AT-AI) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

            สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้แก่นักศึกษา ในส่วนของความปลอดภัยด้านการบินภายในเขตท่าอากาศยาน การดับเพลิง  และการกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

 

 

CATC Organizes Basic Airport Security, Firefighting and Rescue Services Course, Class 8

 

 

          On January 31, 2019, CATC, Bangkok, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening ceremony of the basic airport security, firefighting and rescue services course, class 8, held during June 5-7, 2018. The course was attended by 39 CATC students of diploma program in Aircraft Technology majoring in Aircraft Instruments: AT-AI.

            The course aimed to improve the knowledge and ability of the students in the field of airport security, firefighting, and basic rescue service. It also increased the opportunities for students to pursue their careers in the future.

 

 

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288