สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยาน การดับเพลิง  และกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยาน การดับเพลิง และกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยาน  การดับเพลิง และกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 39 คน  เป็นนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instrument : AT-AI) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

            สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้แก่นักศึกษา ในส่วนของความปลอดภัยด้านการบินภายในเขตท่าอากาศยาน การดับเพลิง  และการกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

 

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288