สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 37

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 37

 

 

      พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 37 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 28 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 40 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย ทุนจาก บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 18 คน ทุนกองทัพเรือ จำนวน 5 คน และทุนส่วนตัวจากประเทศมองโกเลีย จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม1 ชั้น 2 สบพ. กรุงเทพฯ

 

    CATC Organizes Certificate presentation Ceremony for Air Traffic Control (ATC) course, class 37.

   On December 27, 2018, at auditorium 1, 2nd floor, CATC, FS1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division, CATC, presided over Certificate presentation Ceremony for Air Traffic Control (ATC) course, class 37 held between March 26-December 28, 2018, a total of 40 weeks. The course was attended by 24 participants.  18 was sponsored by Aeronautical Radio of Thailand, 5 by the Royal Thai Navy and 1 by the government of Mongolia.

 

 

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288