สถาบันการบินพลเรือน ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันการบินพลเรือน ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

            สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 388 คน

 

            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

        สถาบันการบินพลเรือน ในฐานะสถาบันการศึกษาสมทบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีมหาบัณฑิต และบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 388 คน ดังนี้

 

  1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 9 คน
  2. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 2 คน
  3. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 317 คน
  4. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 6 คน
  5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 54 คน

 

         สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ มีบัณฑิตที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมเข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ จำนวน 2 คน ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน พร้อมด้วยบัณฑิตที่ได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รวมจำนวน 21 คน และบัณฑิตที่ได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม เกียรตินิยมอันดับ 2 รวมจำนวน 37 คน จากสาขาวิชาต่าง ๆ อีกด้วย

 

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288