สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมหลักสูตร Approach Control Procedural (APP) รุ่นที่ 25

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมหลักสูตร Approach Control Procedural (APP) รุ่นที่ 25

 

 

            พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Approach Control Procedural (APP) รุ่นที่ 25 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 19 ตุลาคม 2561 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นทุนจากประเทศภูฎาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288