สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมหลักสูตร Aerodrome Apron Control Officer (AACO) รุ่นที่ 15

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมหลักสูตร Aerodrome Apron Control Officer (AACO) รุ่นที่ 15

 

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร  Aerodrome Apron Control Officer (AACO) รุ่นที่ 15  ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่  20 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561   มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น  16 คน เป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561  ณ  ห้องประชุม อาคาร 13 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

       On September 21, 2018 at CATC auditorium, building 13, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the certificate presentation ceremony for Aerodrome Apron Control Officer Course (AACO), class 15 held from August 20 to September 21, 2018. The course was attended by 16 participants sponsored by Airports of Thailand Public Company Limited.

 

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288