สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

       สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ สบพ. เป็นประธาน  และมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ หอประชุม 1  สบพ.  กรุงเทพฯ

         สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาภาคพื้น เพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 557 คน ในหลักสูตรต่าง ๆ รวม 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

 

1.หลักสูตรระดับอนุปริญญา

-   สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน  จำนวน 52 คน

-   สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน  จำนวน 36 คน

-   สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน  จำนวน 81 คน

 

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4ปี) จำนวน 40 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (3ปี) จำนวน 14 คน

 

3.หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต

-   สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน  จำนวน 6 คน

-   สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ  จำนวน 2 คน

-   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ  จำนวน 40 คน

-   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการจัดการท่าอากาศยาน  จำนวน 108 คน

-   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 119 คน

-   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง) จำนวน 22 คน

-   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) จำนวน 26 คน

 

4.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 11 คน

 

ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รวมจำนวน 21 คน และนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง รวมจำนวน 37 คน จากสาขาวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในลำดับต่อไป

 

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288