สบพ. เข้าศึกษาดูงาน ณ ENAC ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระยะที่ 3

สบพ. เข้าศึกษาดูงาน ณ ENAC ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระยะที่ 3

 

 

        นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน นำที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมคณาจารย์สบพ. เข้าพบผู้บริหาร École nationale de l'aviation civile (ENAC) (The French Civil Aviation University) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการด้านบุคลากรและการจัดการองค์กร ซึ่ง ENAC มีบุคลากรด้านการศึกษาและอาจารย์ประจำ รวม 550 คน ฝ่ายสนับสนุน 200 คน และผู้ทำวิจัย 90 คน ทั้งนี้ บุคลากรด้านการบินจะมีค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกับบุคลากรในธุรกิจการบินอื่น ๆ เช่น สายการบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถดึงดูด หมุนเวียน และเก็บรักษาบุคลากรด้านการสอนไว้ใน ENAC ได้

           ENAC เป็นมหาวิทยาลัยด้านการบินอันดับ 1 ในทวีปยุโรป ประกอบด้วย 3 ด้านซึ่งครอบคลุมทุกๆกิจกรรมด้านการบิน ได้แก่ หลักสูตรด้าน Engineering ด้าน Air Navigation และด้าน Flight Training ซึ่งทำการผลิตและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อป้อนตลาดการบินกว่า 6000 คนต่อปี ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและต่างประเทศ (สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติประมาณ 35% ครอบคลุม 65 ประเทศทั่วโลก)

           นอกจากนั้น คณะ สบพ. ยังได้เข้าเยี่ยมชม ห้องเรียน ATC Simulators และการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและพัฒนาขึ้นเอง โดยใช้ระบบ CBT  และโรงเรียนบิน ENAC ณ Carcassonne Centre ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ศูนย์ฝึกการบินของ ENAC โดยมีอากาศยาน รวม 120 ลำ ครูการบิน 85 คน และสามารถผลิตนักบิน 800 คนต่อปี พร้อมกันนี้ ยังมีการหารือถึงกิจกรรมที่จะเกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง ENAC และ สบพ. อีกด้วย

 

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288