สบพ.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Aircraft Engineer and Maintenance : Powerplants รุ่นที่1

สบพ.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Aircraft Engineer and Maintenance : Powerplants รุ่นที่1

       

           นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aircraft Engineer and Maintenance : Powerplants รุ่นที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 23 คน แบ่งเป็นทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288