สบพ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Aircraft Engineer and Maintenance : Powerplants รุ่นที่ 1

สบพ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Aircraft Engineer and Maintenance : Powerplants รุ่นที่ 1

 

 

           นายอาคม จดแตง หัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน กล่าวเปิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตร Aircraft Engineer and Maintenance : Powerplants รุ่นที่ 1” ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 23 คน ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ

           สำหรับหลักสูตร Aircraft Engineer and Maintenance : Powerplants มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพ ให้แก่บุคลากรในสายอาชีพช่างซ่อมอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288