สบพ. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

สบพ. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

       ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (รุ่นที่ 6)  ประจำปีการศึกษา 2561   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมพิธี  โดยการจัดพิธีปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวรายละเอียดหลักสูตรด้านการเรียนการสอน   ชี้แจงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษา  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561  ณ อาคารหอประชุม 1 ชั้น 2 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288