สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร AIS Cartography รุ่นที่ 32

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร AIS Cartography รุ่นที่ 32

 

 

        ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่แผนที่ในงานแถลงข่าวการบิน AIS Cartography รุ่นที่ 32 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็นทุนจาก บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 9 คน และทุนจาก Civil Aviation Authority of Malaysia จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุม  อาคาร 13 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony of AIS Cartography Course, Class 32.

 

 

     On June 15, 2018 at Auditorium 13, CATC, Vice President of Academic Affairs, Dr. Kanok Sarsitthithum presided over the certficate presentation ceremony of AIS Cartography course, Class 32, held between April 23-June 15, 2018. The course was attended by 10 participants; 9 sponsored by Aeronautical Radio of Thailand and 1 by Civil Aviation Authority of Malaysia.

 

 

***********************************************

 

 

 
Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288