สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร  Aerodrome Control รุ่นที่ 35

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aerodrome Control รุ่นที่ 35

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aerodrome Control-ADC (ชื่อหลักสูตรเดิม Aerodrome Control Rating (Air traffic control license and Aerodrome control (ATCL)) รุ่นที่ 35 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 – 16 มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด 3 คน เป็นทุนจาก Cambodia Air Traffic Services เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony of Aerodrome Control Course, Class 35.

 

 

            On March 16, 2018, at CATC, CATC President, RAdmPiya Atmungkun, RTN presided over the certificate presentation ceremony of Aerodrome Control-ADC course (previously Aerodrome Control Rating (Air traffic control license and Aerodrome control (ATCL), class 35 held between October 30, 2017-March 16, 2018The course was attended by 3 participants sponsored by Cambodia Air Traffic Services.

 

 

 

***************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288