สบพ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับมาตรฐานหลักสูตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน ตามมาตรฐาน EASA "

สบพ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับมาตรฐานหลักสูตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน ตามมาตรฐาน EASA "

 
 

              นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การยกระดับมาตรฐานหลักสูตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน ตามมาตรฐาน EASA " โดยมีคณะครูวิชาภาคพื้น ช่างอากาศยาน ช่างเครื่องวัดประกอบการบินและพนักงาน เป็นคณะผู้ทำงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ นายมนตรี มนต์ไชยะ วิทยากรจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ พ.อ.อ. ณัฐวุติ ทรัพย์สินธรรม วิทยากรจากบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) มาให้ความรู้ในการกำหนดสมรรถนะ (Task and Competence) การจัดทำใบงาน (Task Card) และแบบประเมินสมรรถนะ (Assessment Form) สำหรับการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ(Competency-based Training) ของรายวิชาภาคปฏิบัติในหลักสูตรฯ ในระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Virgo ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 
 
 
 

***************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288