สบพ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับมาตรฐานหลักสูตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน ตามมาตรฐาน EASA "

สบพ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับมาตรฐานหลักสูตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน ตามมาตรฐาน EASA "

 
 

              นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การยกระดับมาตรฐานหลักสูตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน ตามมาตรฐาน EASA " โดยมีคณะครูวิชาภาคพื้น ช่างอากาศยาน ช่างเครื่องวัดประกอบการบินและพนักงาน เป็นคณะผู้ทำงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ นายมนตรี มนต์ไชยะ วิทยากรจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ พ.อ.อ. ณัฐวุติ ทรัพย์สินธรรม วิทยากรจากบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) มาให้ความรู้ในการกำหนดสมรรถนะ (Task and Competence) การจัดทำใบงาน (Task Card) และแบบประเมินสมรรถนะ (Assessment Form) สำหรับการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ(Competency-based Training) ของรายวิชาภาคปฏิบัติในหลักสูตรฯ ในระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Virgo ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 
 
 

Maintenance Training Division, CATC, Holds a workshop on an Upgrade of Aircraft Maintenance Engineer License Course in compliance with EASA Standard.

 

 

       Mr.Virojana Noyvilai, Director, Maintenance Training Division presided over the ongoing workshop attended by ground training instructors, aircraft mechanics, aircraft instrument mechanics and staff in Maintenance Training DivisionGuest speakers were MrMontree Monchaiya from CAAT and FS1 Nattawut Sabsintham from Thai Aviation IndustriesCo., LtdThey gave a talk on task and competence determination, task card and assessment form preparation for competency-based trainingThe workshop was held on Saturday, March 10 and Sunday, March 11, 2018 at Virgo Room, 3rd Floor, Miracle Grand Convention Hotel.

 
 
 
 

***************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288