เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2560
24/05/2017
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(ณ อาคารหอประชุม ๑ ชั้น ๒ สถาบันการบินพลเรือน)
02/05/2017
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ (ข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
10/04/2017
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(รวมทั้งค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร)
29/12/2016