เรื่อง วันที่ประกาศ

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2562

11/12/2018
กำหนดการเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
17/10/2018
กำหนดการเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
สำหรับนักศึกษา (รุ่นที่ 5 แผน ก แบบ ก2)
ที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
17/10/2018
กำหนดการเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
สำหรับนักศึกษา (รุ่นที่ 5 แผน ข)
ที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
17/10/2018