เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
24/05/2018
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
27/04/2018
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ (ข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
10/04/2018