เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2562
24/05/2019
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ อาคารหอประชุม 1 ชั้น 2 สถาบันการบินพลเรือน
30/04/2019
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
19/04/2019
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ (ข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
09/04/2019

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ประจำปีการศึกษา 2562

11/12/2018
กำหนดการเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
17/10/2018
กำหนดการเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
สำหรับนักศึกษา (รุ่นที่ 5 แผน ก แบบ ก2)
ที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
17/10/2018
กำหนดการเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
สำหรับนักศึกษา (รุ่นที่ 5 แผน ข)
ที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
17/10/2018