ผลงานวิจัย สบพ.

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ สบพ.ได้มีการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย บุคคลากร ของ สบพ. มีศักยภาพและสมรรถนะที่ดีในการทำวิจัย โดยสามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้... อ่านต่อ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูตัวอย่างและส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มได้ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยปิดรับผลงานในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สมศ. ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/ นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) มีแนวคิดขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่างๆจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการดําเนินงานด้านการวิจัยของ สบพ.

    ด้วย ผวจ.ได้ดำเนินการวิเคราะห์ภาพรวมการดําเนินงานด้านการวิจัยของ สบพ. จึงขอประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ภาพรวมการดําเนินงานด้านการวิจัยของ สบพ. ให้บุคลากรของ สบพ. และบุคคลทั่วไปได้ทราบข้อมูลต่อไป อ่านต่อ...