ผลงานวิจัย สบพ.

รายงานการดําเนินงานด้านการวิจัยของ สบพ.

    ด้วย ผวจ.ได้ดำเนินการวิเคราะห์ภาพรวมการดําเนินงานด้านการวิจัยของ สบพ. จึงขอประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ภาพรวมการดําเนินงานด้านการวิจัยของ สบพ. ให้บุคลากรของ สบพ. และบุคคลทั่วไปได้ทราบข้อมูลต่อไป อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) มีแนวคิดขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่างๆ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

   วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 “นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.northern.ac.th/conference2017.php

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

   ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 – 10 มีนาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.pim.ac.th/thai

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

ด้วยวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเนื่องกับสังคมศาสตร์และการสื่อสาร โดยพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี

ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561

บัดนี้ ผลการดำเนินการพิจารณาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ .... อ่านต่อ...

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดและส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันพุธที่ 15 พฤจิกายน พ.ศ. 2560 ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th

เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการ

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา เสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research