ผลงานวิจัย สบพ.

งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"

   วช. ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และท่านผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุม ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ผ่านทางระบบลงทะเบียนได้ที่ www.nrct.go.thและ researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561

   ตามที่ สบพ.ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย บุคคลากร ของ สบพ. มีศักยภาพและสมรรถนะที่ดีในการทำวิจัย อ่านต่อ...

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 .... อ่านต่อ...

ประกาศ!! ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI..... ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ URL : http://goo.gl/cSnVbJ