ผลงานวิจัย สบพ.

สมศ. ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/ นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) มีแนวคิดขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่างๆจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)"

   วช. ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และท่านผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุม ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" ผ่านทางระบบลงทะเบียนได้ที่ www.nrct.go.thและ www.researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2561

รายงานการดําเนินงานด้านการวิจัยของ สบพ.

    ด้วย ผวจ.ได้ดำเนินการวิเคราะห์ภาพรวมการดําเนินงานด้านการวิจัยของ สบพ. จึงขอประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ภาพรวมการดําเนินงานด้านการวิจัยของ สบพ. ให้บุคลากรของ สบพ. และบุคคลทั่วไปได้ทราบข้อมูลต่อไป อ่านต่อ...

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561

บัดนี้ ผลการดำเนินการพิจารณาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ .... อ่านต่อ...

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการ

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา เสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research