ผลงานวิจัย สบพ.

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561

บัดนี้ ผลการดำเนินการพิจารณาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ .... อ่านต่อ...

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดและส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันพุธที่ 15 พฤจิกายน พ.ศ. 2560 ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th

"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการ

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา เสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research

งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"

   วช. ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และท่านผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุม ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ผ่านทางระบบลงทะเบียนได้ที่ www.nrct.go.thและ researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 .... อ่านต่อ...

ประกาศ!! ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI..... ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ URL : http://goo.gl/cSnVbJ