ผลงานวิจัย สบพ.

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563

   ตามที่ สบพ.ได้มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย บุคคลากร ของ สบพ. มีศักยภาพและสมรรถนะที่ดีในการทำวิจัย อ่านต่อ...

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562

บัดนี้ ผลการดำเนินการพิจารณาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ .... อ่านต่อ...

รายงานการดําเนินงานด้านการวิจัยของ สบพ.

    ด้วย ผวจ.ได้ดำเนินการวิเคราะห์ภาพรวมการดําเนินงานด้านการวิจัยของ สบพ. จึงขอประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ภาพรวมการดําเนินงานด้านการวิจัยของ สบพ. ให้บุคลากรของ สบพ. และบุคคลทั่วไปได้ทราบข้อมูลต่อไป อ่านต่อ...