Regulation

ระเบียบสถาบันการบินพลเรือน

พ.ศ.2562

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้ห้องสมุดและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2562

พ.ศ.2561

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน พ.ศ. 2561

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน พ.ศ. 2561

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การศึกษาขั้นมูลฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน พ.ศ. 2561 และ ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน พ.ศ. 2561

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติงานด้วยเครื่องบันทึกงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจัดการศึกษา หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน พ.ศ. 2561

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การดำเนินการสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ของสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2561

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ของสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2561

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อจัดการการศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน พ.ศ. 2561

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง ของสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2561
  ยกเลิก ระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้และการเก็บรักษารถส่วนกลางที่ใช้ในราชการ สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2553

พ.ศ.2559

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนครูสอนพิเศษ หลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. 2559

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนครูสอนพิเศษ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบิน พ.ศ. 2559

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนครูสอนพิเศษ หลักสูตรปกติ พ.ศ. 2559

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายเครื่องแบบชุดปกติและเครื่องแบบชุดทำงานเฉพาะกิจ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อระดับ การเปลี่ยนสายงานของพนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

พ.ศ.2558

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การศึกษาขั้นมูลฐาน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา เทคโนโลยีอากาศยาน พ.ศ. 2558 และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน พ.ศ. 2558

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การฝึกงานของนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา เทคโนโลยีอากาศยาน พ.ศ. 2558

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยานและค่าปฏิบัติงานในอากาศยาน พ.ศ. 2558

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ และการเปลี่ยนสายงานของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

พ.ศ.2557

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557

พ.ศ.2556

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อจัดการการศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน พ.ศ. 2556

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้เงินสำรอง กรณีจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ. 2556

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐช่วยปฏิบัติงาน สถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

พ.ศ.2555

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การรับเงินการจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2555

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม ของ คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ผู้ว่าการ และ พนักงานสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2555

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจัดการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงอากาศยาน พ.ศ. 2555

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย วิธิปฏิบัติเกี่ยวข้องในการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2555

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ้าง การคัดเลือก และ การกำหนดเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2555

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยานและค่าปฏิบัติงานในอากาศยาน พ.ศ. 2555
  ยกเลิกโดย ระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยานและค่าปฏิบัติงานในอากาศยาน พ.ศ. 2558

พ.ศ.2554

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ.2554

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจัดสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยหรือเคารพศพผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ.2554

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2554

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2554

พ.ศ.2553

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การเข้าพักในอาคารรับรองสวัสดิการของสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2553

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นอากาศยานที่ใช้งานแล้ว พ.ศ.2553

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้และการเก็บรักษารถส่วนกลางที่ใช้ในราชการสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2553

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้บริการห้องสมุดและการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. 2553

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายเครื่องแบบชุดปกติและเครื่องแบบชุดทำงานเฉพาะกิจ พ.ศ.2553

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การปฏิบัติในการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและการดำเนินการ ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนของศิษย์การบินหลักสูตรพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน (ทุนส่วนตัว)พ.ศ.2553

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติงานด้วยเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงานด้วยลายนิ้วมือ พ.ศ.2553

พ.ศ.2552

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เครื่องแต่งกายบัณฑิต สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2552

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง และการให้พนักงานได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง พ.ศ.2552

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลงเวลามาปฏิบัติงานด้วยเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ พ.ศ.2552

พ.ศ.2551

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้เงินสำรองในกรณีจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ.2551
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้เงินสำรองในกรณีจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ.2556

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management System - SMS) พ.ศ.2551

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษค่าใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ประเภท 2 พ.ศ.2551
  ยกเลิกโดย ประกาศ สถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ยกเลิกระเบียบสถาบันฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษค่าใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ประเภท 2 พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2551

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนระดับและการเปลี่ยนสายงานของพนักงาน พ.ศ.2551

พ.ศ.2550

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การเลี้ยงรับรอง พ.ศ.2550

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันการบินพลเรือนกลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ.2550

พ.ศ.2549

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐช่วยปฏิบัติงาน สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2549

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้และการเก็บรักษารถรับรองที่ใช้ในงานสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2549

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การปรับปรุงเงินเพิ่มพิเศษค่าบังคับอากาศยานและค่าปฏิบัติงานในอากาศ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษค่าใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ประเภท 2 พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การปฏิบัติการบินของนักบินประจำศูนย์ฝึกการบินเพื่อรักษาวัตภาคของนักบิน พ.ศ.2549

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี พ.ศ.2549

พ.ศ.2548

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การปรับปรุงเงินเพิ่มพิเศษค่าบังคับอากาศยานและค่าปฏิบัติงานในอากาศ พ.ศ.2548 (ที่ 1/2558)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐช่วยปฏิบัติงาน สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2548
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐช่วยปฏิบัติงาน สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2549

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบ แทนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐช่วยปฏิบัติงาน สถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐช่วยปฏิบัติงาน สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2549

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ค่าใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ประเภท 2 พ.ศ.2548

พ.ศ.2547

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การเข้าพักในอาคารรับรองสวัสดิการพนักงานสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2547
  ยกเลิกโดย ระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การเข้าพักในอาคารรับรองสวัสดิการของสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2553

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบสัญญา OPEN END พ.ศ.2547

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การเลี้ยงรับรอง พ.ศ.2547 (ที่ 3/2538)
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การเลี้ยงรับรอง พ.ศ.2550

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ธงประจำสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2547

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย บัตรประจำตัวลูกจ้างของสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2547

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษค่าใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ประเภท 2 พ.ศ.2547
  ยกเลิกโดย ประกาศ สถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ยกเลิกระเบียบสถาบันฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษค่าใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ประเภท 2 พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2548

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนระดับและการเปลี่ยนสายงานของพนักงาน พ.ศ.2547
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนระดับและการเปลี่ยนสายงานของพนักงาน พ.ศ.2551

พ.ศ.2546

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายผ้าเครื่องแบบพนักงาน และเครื่องแบบชุดทำงานเฉพาะกิจ พ.ศ. 2546
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบิน ว่าด้วย การจ่ายผ้าเครื่องแบบพนักงาน และเครื่องแบบชุดทำงานเฉพาะกิจ พ.ศ.2553

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง และการให้พนักงานได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง พ.ศ.2546
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง และการให้พนักงานได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง พ.ศ.2552

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง การกำหนดเครื่องแบบชุดทำงานเฉพาะกิน พ.ศ. 2546

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของพนักงาน พ.ศ.2546

พ.ศ.2545

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี พ.ศ.2545
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี พ.ศ.2549

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ.2545

พ.ศ.2544

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานช่วยปฏิบัติงาน สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2544
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบิน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐช่วยปฏิบัติงาน สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2548

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้บริการห้องสมุดและการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2544
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุดและการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2553

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในราชการสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2544
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในราชการสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2553

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การนำยานพาหนะส่วนบุคคลผ่านเข้า ออก และจอดรถภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ พ.ศ.2544

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การบรรจุ แต่งตั้ง และการให้พนักงานได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง พ.ศ.2544
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง และการให้พนักงานได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง พ.ศ.2546

พ.ศ.2543

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การปฏิบัติงานของสถาบันการบินพลเรือนตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 พ.ศ. 2543

พ.ศ.2541

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย สวัสดิการร้านอาหารของศูนย์ฝึกการบิน พ.ศ.2541 (ที่ 1/2541)

พ.ศ.2540

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2540 พ.ศ.2540

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การพักอาศัยในบ้านพักของสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2540 (ที่ 1/2540)

พ.ศ.2539

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักปฏิบัติในการดำเนินการเปิดหลักสูตรของหัวหน้าแผนกและผู้อำนวยการหลักสูตร พ.ศ. 2539 (ที่ 1/2539)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การตรวจสอบการเบิกเงินค่าสอนพิเศษ พ.ศ.2539 (ที่ 2/2539)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด พ.ศ.2539 (ที่ 3/2539)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ค่ารับรอง พ.ศ.2539 (ที่ 4/2539)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การยื่นใบลา พ.ศ.2539 (ที่ 5/2539)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การยื่นใบลา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ที่ 6/2539)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ค่ารับรอง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ที่ 7/2539)

พ.ศ.2538

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดเล็ก พ.ศ.2538 (ที่ 1/2538)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เครื่องหมายแสดงความสามารถของ ผู้ทำการบิน พ.ศ.2538 (ที่ 2/2538)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การทำงานล่วงเวลา พ.ศ.2538 (ที่ 3/2538)
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด พ.ศ.2539

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การตอบแทนแก่ข้าราชการทหาร กองทัพอากาศ ที่ขอยืมตัวมาปฏิบัติงาน สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2538 (ฉบับที่ 2)(ที่ 5/2538)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ พ.ศ.2538 (ที่ 6/2538)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จประจำปี พ.ศ.2538 (ที่ 7/2538)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ว่าด้วย บัตรประจำพนักงาน พ.ศ.2538 (ที่ 8/2538)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การยื่นคำร้องของหนังสือรับรองสำเนาผลการศึกษา ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองสภาพนักศึกษา และหลักฐานอื่นๆ พ.ศ.2538 (ที่ 9/2538)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เวลาทำงาน และหลักเกณฑ์การลงเวลามาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องบันทึกเวลา พ.ศ.2538 (ที่ 10/2538)
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลงเวลามาปฏิบัติงานด้วยเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ พ.ศ.2552

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในราชการสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 2) (ที่ 11/2538)
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในราชการสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2544

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจำปี พ.ศ.2538 (ที่ 12/2538)

พ.ศ.2537

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในราชการ สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2537 (ครั้งที่ 5/2537)
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในราชการ สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2544

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การทำงานล่วงเวลา พ.ศ. 2537 (ที่ 7/2537)
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือนว่าด้วย การทำงานล่วงเวลา พ.ศ.2538

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การบินตรวจสอบความเรียบร้อยอากาศยาน (TEST FLIGHT) และการบินเพื่อรักษาวัตภาคของครูการบิน พ.ศ. 2537 (ที่ 1/2537)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การฝึกบิน หลักสูตรเฮลิคอปเตอร์ พ.ศ.2537

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การสอบวัดผลการศึกษา การสอบแก้ตัว การเลื่อนขั้น และการจบหลักสูตร ฉบับที่ 2 (เฉพาะหลักสูตรการบิน) พ.ศ.2537

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2537

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เครื่องแต่งกายพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2537

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เงินสดย่อยและเงินยืมทดรอง พ.ศ.2537

พ.ศ.2536

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ.2536 (1/2536)

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ความประพฤตินักศึกษา พ.ศ.2536

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การสอบวัดผลการศึกษา การสอบแก้ตัว การเลื่อนชั้นและการจบหลักสูตร พ.ศ.2536

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2536
  ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2537

ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การรับจ้างซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดเล็ก พ.ศ.2536