Regulation

งานอื่นๆ

หน่วยงาน Compliance Unit

1.คำสั่งสถาบันการบินพลเรือน ที่ 055 /2555 เรื่อง แต่งตั้งให้แผนกนิติการทำหน้าที่เป็นหน่วยงาน Compliance Unit เป็นการภายในสถาบันการบินพลเรือน

แบบสอบถามเพื่อการประเมินการปฏิบัติงาน

1. แบบสอบถามเพื่อการประเมินและตรวจสอบ การปฎิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

แบบรายงานตนเอง ตามระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557

1. แบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายงานประเภท การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ : แบบ ปผ 4(1)

2. แบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายงานประเภท การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ / คณะทำงาน : แบบ ปผ 4(2)