Regulation

ข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน

พ.ศ.2561

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การลาและการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างในวันหยุดและวันลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

พ.ศ.2559

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ยกเลิกบัญชีหมายเลข 1 และบัญชีหมายเลข 2 แนบท้าย ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2547

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส คณะกรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

พ.ศ.2556

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
  ยกเลิกโดย ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
  ยกเลิกโดย ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

พ.ศ.2555

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายเงินของสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2555

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร พ.ศ. 2555

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และความรับผิดขอบส่วนงานสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2555

พ.ศ.2553

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เครื่องแบบผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2553

พ.ศ.2552

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การลาและการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างในวันหยุดและวันลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

พ.ศ.2551

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การให้ทุน การไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ.2551

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การให้ทุน การไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2551

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่2) พ.ศ.2551

พ.ศ.2550

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2550
  ยกเลิกโดย ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2556

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2550

พ.ศ.2547

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2547

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2547
  ยกเลิกโดย ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และความรับผิดขอบส่วนงานสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2555

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การพัสดุ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2547

พ.ศ.2546

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2546

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2546

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546

พ.ศ.2545

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินทุนประเดิมของสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2545

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2545

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2545

พ.ศ.2544

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ สถาบันการบินพลเรือนและคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2544

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2544
  ยกเลิกโดย ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2546

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติการแทนผู้ว่าการ พ.ศ.2544

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เงินทดรองและการยืมเงินทดรอง พ.ศ.2544

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน พ.ศ.2544

พ.ศ.2543

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2543
  ยกเลิกโดย ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2550

พ.ศ.2541

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากตำแหน่ง วินัย และการลงโทษของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541

พ.ศ.2539

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การลาและการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างในวันหยุด และวันลา พ.ศ.2539(ที่ 1/2539)

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2539 (ที่ 2/2539)

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าชดเชยของพนักงาน พ.ศ.2539 (ที่ 3/2539)

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย (ที่ 4/2539)
  ยกเลิกโดย ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2544

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย กองทุนบำเหน็จของพนักงาน พ.ศ.2539 (ที่ 5/2539)

หนังสือกระทรวงการคลัง มีมติเห็นชอบให้ออกข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย กองทุนบำเหน็จพนักงาน พ.ศ.2539

พ.ศ.2538

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าช่วยเหลือบุตร พ.ศ.2538 (ที่ 1/2538)

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ พ.ศ.2538 (ที่ 2/2538)

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการศึกษาของบุตร พ.ศ.2538 (ที่ 3/2538)

พ.ศ.2537

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากตำแหน่ง วินัย และการลงโทษของพนักงาน พ.ศ.2537 (ที่ 1/2537)

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เงินทดรองและการยืมเงินทดรอง พ.ศ.2537 (ที่ 2/2537)
  ยกเลิกโดย ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เงินทดรองและการยืมเงินทดรอง พ.ศ.2544

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย วันทำการ เวลาทำงาน วันหยุดงาน และค่าทำงานล่วงเวลา พ.ศ.2537 (ที่ 3/2537)