Regulation

กฏหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496