เนื่องด้วย ผนก. ได้ทำการรวบรวมกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ของ สบพ.รวมถึงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฏหมาย ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ สบพ.