การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

1 2 2

   พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายการป้องกันทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนในสถาบันการบินพลเรือน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2561 ได้รับการยึดถือให้ปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้บรรลุผลสำเร็จ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิสิฐษ์ เอกสิริไตรรัตน์ พนักงานไต่สวน ระดับต้น สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 1 มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ สบพ.กรุงเทพมหานคร