การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1 2 2

   การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอิเล็กทรอนิกส์การบิน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


1 2 2

   การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอิเล็กทรอนิกส์การบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมแคนนา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ