สำนักงานทรัพยากรบุคคล
 
 
ระเบียบ

ข้อบังคับ

แบบฟอร์ม

ข่าว/ประกาศ

ติดต่อเรา

นโยบาย

 

  ระเบียบ


 ว่าด้วย การจัดสิ่งเยี่ยมผู้ป่วยหรือเคารพศพผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2554

 ว่าด้วย การจ่ายเครื่องแบบชุดปกติ และเครื่องแบบชุดทำงานเฉพาะกิจ พ.ศ. 2553

  ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2551

  ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2551

  ว่าด้วย บัตรประจำตัวลูกจ้างของสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2547

  ว่าด้วย ธงประจำสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2547

  ว่าด้วย การใช้บริการห้องสมุด และการใช้ทรัพยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2544

  ว่าด้วย การปฏิบัติงานของสถาบันการบินพลเรือน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
      ของราชการ พ.ศ. 2543


  ที่ 5/2539 ว่าด้วย การยื่นใบลา พ.ศ. 2539