ประมูลขายทอดตลาด 1.อุปกรณ์การฝึก ATC IFR Simulator จำนวน 4 รายการ 2. อุปกรณ์การฝึก ATC Tower Simulator จำนวน 71 รายการ 3.อุปกรณ์การฝึก ATC Radar Simulator And CPDLC จำนวน 214 รายการ

จำนวนเข้าชม: 981
พิมพ์

 

 อุปกรณ์การฝึก ATC Radar Simulator And CPDLC จำนวน 214 รายการ และอุปกรณ์การฝึก ATC IFR Simulator จำนวน 4 รายการ

 อุปกรณ์การฝึก ATC Tower Simulator จำนวน 71 รายการ