ประชาสัมพัรธ์การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ"สบพ.ในมิติขององค์กรอัจฉริยะ" โดยท่านธีรพงษ์ รอดประเสริฐ

จำนวนเข้าชม: 969
พิมพ์