แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างอากาศยาน ๑ สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์

จำนวนเข้าชม: 1312
พิมพ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ตำแหน่งช่างอากาศยาน ๑

                                                         สังกัด กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์   

…………………………………..

 

              ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งช่างอากาศยาน ๑  สังกัด  กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์  ไปแล้วนั้น

              บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว  คือ

                                                                     ๑. นายวรฑา  กุลเกียรติประวัติ

                                                                     ๒. นายภาณุพงษ์  มีศรี

                                                                     ๓. นายสุริยา  สุดธานี

              ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๕  หากพ้นกำหนด
         ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.