ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

จำนวนเข้าชม: 2205
พิมพ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
.......................................


     ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
     1. บรรณารักษ์ สังกัด แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,530 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวมเดือนละ 15,000 บาท)
     2. พนักงานบัญชี สังกัด แผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,530 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวมเดือนละ 15,000 บาท)
     3. ครูวิชาภาคพื้น สังกัด ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สำนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 27,200 บาท
     4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สำนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,530 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวมเดือนละ 15,000 บาท)

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครท้ายประกาศรับสมัครนี้ครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัคร
2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
     ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร 0 2272 5287 หรือ 0 2272 5741 – 4 ต่อ 231 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
     ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
     3.1 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของหน่วยงานของรัฐพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.4 สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 X 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
     3.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
     3.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ที่สถาบันการบินพลเรือน หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งบรรณารักษ์

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางบรรณารักษ์ศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือการศึกษา หรือศิลปศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office เป็นต้น
     2.2 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
     2.3 มีความสามารถพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     2.4 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการ

 

.................................................................


2. ตำแหน่งพนักงานบัญชี

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี, บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความสามารถพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
     2.2 มีความสามารถใช้เครื่องคำนวณ และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
     2.3 มีความรู้ด้านภาษี

 

................................................................. 

 


3. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือครุศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานหรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
     1.2 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือครุศาสตร์และต้องมีประกาศนียบัตรด้านการบิน และมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือเคยทำการสอน ทางด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
     1.3 ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาชีพด้านการบิน และมีประสบการณ์ในการทำงานหรือเคยทำการสอนทางด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
     1.4 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือครุศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือ มีประสบการณ์การสอนด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ความสามารถในด้านนี้เป็นอย่างดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
     2.2 มีความรู้ความสามารถในการเขียน การสอน บรรยาย แนะนำ ให้คำปรึกษาวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
     2.3 มีความรู้ความเข้าใจในแผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้ของสถาบันการบินพลเรือน
     2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนและในงานเอกสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

3. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนนซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี.................................................................4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางอักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
     1.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งด้านการสื่อสาร การถ่ายทอด(แปล) การเขียนหนังสือ รวมทั้งต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิชาการ
     1.3 หากมีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ความเข้าใจในแผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้ของสถาบันการบินพลเรือน
     2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
     2.3 มีทัศนคติที่ดี โลกทัศน์เปิดกว้าง สุขภาพจิตดี และบุคลิกภาพดี มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.