ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

จำนวนเข้าชม: 3422
พิมพ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
.......................................


     ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
     1. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา สังกัดแผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 25,540 บาท จำนวน 1 อัตรา
     2. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ สังกัดแผนกพัสดุ สำนักการเงินการคลัง อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 25,540 บาท จำนวน 1 อัตรา
     3. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและธุรกิจการบิน อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 25,540 บาท จำนวน 1 อัตรา
     4. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและธุรกิจการบิน อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,530 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวม เดือนละ 15,000 บาท) จำนวน 1 อัตรา
     5. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ สังกัดแผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,530 บาท จำนวน 1 อัตรา (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวม เดือนละ 15,000 บาท) จำนวน 1 อัตรา
     6. ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดแผนกวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6,450 บาท จำนวน 1 อัตรา (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวม เดือนละ 9,000 บาท) จำนวน 1 อัตรา
     7. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาการจัดการท่าอากาศยาน กองวิชาบริหารการบิน อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 27,200 บาท จำนวน 1 อัตรา
     8. ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกการบิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6,450 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวม เดือนละ 9,000 บาท) จำนวน 1 อัตรา
     9. ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1 สังกัดกองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกการบิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราค่าจ้าง ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,740 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วมีรายได้รวม เดือนละ 12,240 บาท) จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากตำแหน่ง วินัย และการลงโทษ ของพนักงาน พ.ศ.2537 และตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     1.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครท้ายประกาศรับสมัครนี้ครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัคร
     1.3 ผู้สมัครตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ต้องมีบุคลิกลักษณะและมนุษย์สัมพันธ์เหมาะสมกับการเป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ จริยธรรม คุณธรรม และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับนักศึกษาได้
     1.4 ผู้สมัครในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้นต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
     ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร 0 2272 5287 หรือ 0 2272 5741 - 4 ต่อ 231 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
     ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
     3.1 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของหน่วยงานของรัฐพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.4 สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
     3.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
     3.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ที่สถาบันการบินพลเรือน หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา สังกัดสำนักผู้ว่าการ

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือนิติศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง
     2.2 มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย หรือการดำเนินงาน และแผนงานต่าง ๆ ของสถาบันการบินพลเรือน
     2.3 มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการปกครอง บังคับบัญชา และการบริหารงานบุคคล
     2.4 มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

 

.......................................................................

 

2. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ สังกัดสำนักการเงินการคลัง

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือนิติศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ในงานพัสดุมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงานพัสดุ
     2.2 มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย หรือการดำเนินงาน และแผนงานต่าง ๆ ของสถาบันการบินพลเรือน
     2.3 มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการปกครอง บังคับบัญชา และการบริหารงานบุคคล
     2.4 มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

 

.......................................................................

 

3. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหาร หรือการตลาด หรือนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือทางอื่น ๆ ที่ สถาบันการบินพลเรือนกำหนดและมีทักษะประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางบริหาร หรือการตลาด หรือนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือทางอื่น ๆ ที่ สถาบันการบินพลเรือนกำหนดและมีทักษะประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
     1.2 มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสาร
     2.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office เป็นต้น
     2.3 มีประสบการด้านอุตสาหกรรมการบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

.......................................................................

 

4. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการตลาด หรือสื่อสารมวลชน หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     1.2 มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 ต้องมีความคิดสร้างสรรค์
     2.2 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word , Excel , Power point และ Photoshop
     2.3 มีความสามารถในการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล และตกแต่งภาพดิจิตอล
     2.4 มีทักษะในการเขียนข่าว

 

.......................................................................

 

5. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเหมาะสม
     2.2 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับค่อนข้างดี
     2.3 มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
     2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
     2.5 หากมีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ ด้านงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 – 5 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

.......................................................................

 

6. ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ เลขานุการ หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
     1.2 ได้รับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     1.3 สามารถพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็ว 35 คำ/นาที

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Power point
     2.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
     2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
     2.4 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการ

 

.......................................................................

 

7. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริหารการบิน

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management) และมีประสบการณ์ หรือ เคยสอนด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
     1.2 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management) และ มีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
     1.3 ได้รับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เทคโนโลยีการบินบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management)

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความรู้ความสามารถในด้านนี้เป็นอย่างดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
     2.2 มีความรู้ความสามารถในการเขียน การสอน บรรยาย แนะนำ ให้คำปรึกษาวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
     2.3 มีความรู้ความเข้าใจในแผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้ของสถาบันการบินพลเรือน
     2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนและในงานเอกสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

3. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนนซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

 

.......................................................................

 

8. ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกการบิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชย์การ เลขานุการ หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
     1.2 ได้รับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     1.3 สามารถพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็ว 35 คำ/นาที

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Power point
     2.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
     2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
     2.4 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการ.......................................................................

 

9. ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1 สังกัดกองซ่อมบำรุงอากาศยาน
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกการบิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1.1 ได้รับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน จากสถาบันที่ทางราชการรับรองหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
     1.2 เคยปฏิบัติงานในด้านซ่อมบำรุงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
     2.1. อ่าน และเข้าใจคำแนะนำทางเทคนิคของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แต่ละแบบ
     2.2 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของ สถาบันการบินพลเรือนเป็นอย่างดี
     2.3 มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี
     2.4. มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.