ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูการบิน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน

จำนวนเข้าชม: 1628
พิมพ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูการบิน

สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน

...........................

       ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งครูการบิน สังกัดกองฝึกบิน  ศูนย์ฝึกการบิน   และตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและกำหนดสอบสัมภาษณ์ประกาศ ณ วันที่  18 มกราคม 2556 ไปแล้ว นั้น
       บัดนี้  การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว  คือ

 

นาวาอากาศเอก ระทิน  อินเทวา

 

       ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.