ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน

จำนวนเข้าชม: 1368
พิมพ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน   

.........................................

 

          ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน  ตามประกาศฯ ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2556 ไปแล้ว นั้น

          บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว  คือ


นางสาวกนกวรรณ  ขนอม

 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2556  หากพ้นกำหในดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.