ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์

จำนวนเข้าชม: 1641
พิมพ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

 เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก

ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น  สังกัด กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์

.........................................

          ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น  สังกัด กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์  ไปแล้ว นั้น

          สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น  สังกัด กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์  ดังนี้  

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ลำดับที่                                                            

1  นายเวชยันต์  สุวรรณมาโจ                                   

2  นางสาวปภาพร  มนตรีเจริญ                                            

3  นายสุชิน  ศิริเธียรวานิชกูล                                               

กำหนดการสอบคัดเลือก

วันที่  21  กุมภาพันธ์ 2559

เวลา  09.00 – 12.00  น.

สอบข้อเขียน วิชาเฉพาะตำแหน่งในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ

 

1. Aircraft  General

 

2. Airframe   

 

3. Power Plant

เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป

สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ  และสัมภาษณ์ คนละ 45 นาที ในวิชาใด วิชาหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

 

1. Aircraft  General

 

2. Airframe   

 

3. Power Plantพร้อมจัดทำแผนการสอน (Lesson Plan) และสำเนา จำนวน 5 ชุด ส่งให้คณะกรรมการฯ ในวันสอบด้วย

สถานที่สอบ

-  สอบข้อเขียน  และสอบสอนพร้อมสัมภาษณ์ ห้อง 202 อาคาร  15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.