แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ สังกัด แผนกพัสดุ สำนักการเงินการคลัง

จำนวนเข้าชม: 1771
พิมพ์

 

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน 

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ  สังกัด แผนกพัสดุ สำนักการเงินการคลัง

.........................................

 

                   ตามที่สถาบันการบินพลเรือน  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานและกำหนดการสอบข้อเขียน  ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ  สังกัด แผนกพัสดุ  สำนักการเงินการคลัง  ลงวันที่  17  มกราคม  ๒๕๕6  ไปแล้ว นั้น

                   สถาบันการบินพลเรือน  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนซึ่งมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ  สังกัด แผนกพัสดุ  สำนักการเงินการคลัง  ดังนี้

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.