แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

จำนวนเข้าชม: 521
พิมพ์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
The 56th Kasetsart University Annual Conference วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดและส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันพุธที่ 15 พฤจิกายน พ.ศ. 2560 ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th/

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.