ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการ

จำนวนเข้าชม: 525
พิมพ์

     ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป
     จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา เสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.