สถาบันการบินพลเรือนก้าวสูระดับโลก ผ่านการประเมินได้รับศักดิ์และสิทธิ์เป็น Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

จำนวนเข้าชม: 1795
พิมพ์

          สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิกประเภท Full Member โครงการ TRAINAIR PLUS จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)       โดยนาวาอากาศเอกจิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยนาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ รองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองในการประชุมสัมมนา Global Aviation Training and TRAINAIR PLUS Symposium ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2558

          ปัจจุบันมีประเทศที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกประเภท Full Member จำนวนทั้งสิ้น 29 ประเทศจากสมาชิกทั่วโลก 79 ประเทศ ซึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจำนวน 6 ประเทศ ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย และไทย โดยประเทศไทยได้รับรองเป็นสมาชิก Full Member พร้อมกับสหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส