ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง แจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 36 ที่ได้ทำการทดสอบครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 มกราคม 2559

จำนวนเข้าชม: 1685
พิมพ์