ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง แจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 36 ที่ได้ทำการทดสอบครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2559

จำนวนเข้าชม: 891
พิมพ์