ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 40 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนเข้าชม: 1183
พิมพ์