ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นและหลักสูตรวิชาภาคพื้น(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2

จำนวนเข้าชม: 1830
พิมพ์

 
เอกสารประกอบการรายงานตัว สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
 

1. เอกสารรายการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน

  รายการตรวจสอบหลักฐานและการชำระเงิน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงอากาศยาน AMEL รอบ 2
  รายการ ตรวจสอบหลักฐานและการชำระเงิน หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน,หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่อง สื่อสารการบิน CM,AI รอบ 2
  รายการตรวจสอบหลักฐานและการชำระเงิน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต APMc ต่อเนื่อง รอบ 2
  2. ใบแจ้งการชำระเงิน Teller Payment
 

3. หนังสือสัญญาให้คำรับรองในการฝึกอบรม