ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ปีการศึกษา 2562

จำนวนเข้าชม: 3668
พิมพ์

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562


 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ประกอบด้วย.-
    1. บัตรประจำตัวสอบ
    2. บัตรประจำตัวประชาชน
    3. หลักฐานวุฒิการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ที่สำเร็จการศึกษา
    4. ประวัติผลงาน (Portfolio)(ถ้ามี)
    5. ผลคะแนน TOEIC หรือ ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ (รอบเช้า)
  เวลา 07.45 น. รับบัตรคิวบริเวณหน้าอาคารD แยกสาขาวิชา
  เวลา 08.00 น. เรียกคิวตามลำดับ
    1. ลงทะเบียนหน้าห้องสอบ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนตัวจริง       
    2. ลงทะเบียนรับใบประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ใบ
    3. เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
    4. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขา พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
        และประวัติผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

ขั้นตอนการตรวจร่างกาย (รอบเช้า)
    1. เวลา 07.45 น. ตั้งแถวเพื่อรับบัตรคิวตรวจร่างกาย บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม     
    2. เวลา 08.00 น. เริ่มเรียกคิวตามลำดับ เพื่อ
        2.1 ลงทะเบียนกับโรงพยาบาล
        2.2 ชำระเงิน จำนวน 500 บาท
        2.3 เซ็นชื่อยืนยันการชำระเงิน
        2.4 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดความดัน
        2.5 ตรวจตา
        2.6 พบแพทย์
        2.7 เอ็กซเรย์ปอด มีรถให้บริการบริเวณหน้าอาคาร 13
        2.8 ส่งที่เก็บปัสสาวะ บริเวณหน้าห้องน้ำข้างอาคารเรียนรวม

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ (รอบบ่าย)
  เวลา 12.45 น. รับบัตรคิวบริเวณหน้าอาคารD แยกสาขาวิชา
  เวลา 13.00 น. เรียกคิวตามลำดับ
    1. ลงทะเบียนหน้าห้องสอบ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนตัวจริง       
    2. ลงทะเบียนรับใบประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ใบ
    3. เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
    4. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขา พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
        และประวัติผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

ขั้นตอนการตรวจร่างกาย (รอบบ่าย)
    1. เวลา 12.45 น. ตั้งแถวเพื่อรับบัตรคิวตรวจร่างกาย บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม     
    2. เวลา 13.00 น. เริ่มเรียกคิวตามลำดับ เพื่อ
        2.1 ลงทะเบียนกับโรงพยาบาล
        2.2 ชำระเงิน จำนวน 500 บาท
        2.3 เซ็นชื่อยืนยันการชำระเงิน
        2.4 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดความดัน
        2.5 ตรวจตา
        2.6 พบแพทย์
        2.7 เอ็กซเรย์ปอด มีรถให้บริการบริเวณหน้าอาคาร 13
        2.8 ส่งที่เก็บปัสสาวะ บริเวณหน้าห้องน้ำข้างอาคารเรียนรวม

แผนผังสถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

 

 

ขอความอนุเคราะห์งดใช้พื้นที่จอดรถ เนื่องด้วยต้องใช้พื้นที่จัดกิจกรรมฯ
อีกทั้งอยู่ในช่วงระหว่างก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ จำเป็นต้องกั้นพื้นที่เขตก่อสร้าง
ดังนั้น ขอความร่วมมือผู้ปกครอง และผู้เข้าสอบ "เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ"

หมายเหตุ *** ผู้ที่ไม่มาเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ตามกำหนดวันและเวลา ดังกล่าว จะถือว่า สละสิทธิ์ ***