ประกาศเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561

จำนวนเข้าชม: 2543
พิมพ์

หมายเหตุ

กลุ่ม A1 เรียนที่ห้อง 123 อาคาร 1

กลุ่ม A2 เรียนที่ห้อง 123 อาคาร 1
กลุ่ม A3 เรียนที่ห้อง 121/1 อาคาร 1
กลุ่ม A4 เรียนที่ห้อง 121/1 อาคาร 1
กลุ่ม A5 เรียนที่ห้อง 113 อาคาร 1

กลุ่ม B1 เรียนที่ห้อง AM1 อาคารชั่วคราว กอค.
กลุ่ม B2 เรียนที่ห้อง AM3 อาคารชั่วคราว กอค.
กลุ่ม B3 เรียนที่ห้อง AM7 อาคารชั่วคราว กอค.
กลุ่ม B4 เรียนที่ห้อง 1018 อาคาร 10
กลุ่ม B5 เรียนที่อาคารเรียนรวม 1
กลุ่ม B6 เรียนที่อาคารเรียนรวม 2
กลุ่ม B7 เรียนที่ห้อง AM10 อาคารชั่วคราว กอค.

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.