ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

จำนวนเข้าชม: 5493
พิมพ์

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561


 

1.ขอความร่วมมือ "เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ" (*ห้ามผู้สมัครสอบและผู้ปกครองนำรถเข้ามาจอดภายในสถาบันการบินพลเรือน*)

2. ในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้นำเอกสารมาแสดง ดังต่อไปนี้.-

     ประวัติผลงาน (Portfolio)
     ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (Transcripts)
     บัตรประจำตัวสอบ
     บัตรประจำตัวประชาชน

3. ขั้นตอนการตรวจร่างกาย

    1. เวลา 07.30-12.00 น. เข้าแถวเพื่อรับบัตรคิวตววจร่างกาย ณ อาคารเรียนรวม
    2. เวลา 08.00 น. เริ่มเรียกคิวตามลำดับ เพื่อ
        2.1 ลงทะเบียนกับโรงพยาบาล
        2.2 ชำระเงิน จำนวน 500 บาท
        2.3 ลงลายมือชื่อยืนยันการชำระเงิน
        2.4 ช่างน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดความดัน
        2.5 ตรวจตา
        2.6 พบแพทย์
        2.7 เอ็กซเรย์ปอด มีรถให้บริการบริเวณหน้าอาคาร 13
        2.8 ส่งที่เก็บปัสสาวะบริเวณห้องน้ำข้างอาคารเรียนรวม
    3. หลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจร่างกาย สามารถรับบัตรคิวสอบสัมภาษณ์ ณ หอประชุม 1
        ภายในเวลา 15.00 น.

4. ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ (รวมทุกสาขาวิชา)

    1. หลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจร่างกาย ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเอกสาร ดังนี้
        1.1 ประวัติผลงาน (Portfolio)
        1.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (Transcripts)
        1.3 บัตรประจำตัวสอบ
        1.4 บัตรประจำตัวประชาชน
    2. รับบัตรคิวสอบสัมภาษณ์ ณ หอประชุม 1 ภายในเวลา 15.00 น.
    3. รอเรียกลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับบัตรคิว
    4. ตรวจบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชน เพื่อรับใบประเมินผลการสอบสัมภาษณ์
    5. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสัมภาษณ์ครบทั้ง 3 ฐาน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ และความสามารถพิเศษ
        เมื่อเสร็จสิ้นต้องนำใบประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ส่งคืนให้คณะกรรมการ จึงจะถือว่ากระบวนการ
        สอบสัมภาษณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ 

หมายเหตุ *** หากผ่านบัตรคิวไปแล้ว ผู้เข้าสอบต้องขอรับบัตรคิวใหม่ภายในเวลาที่กำหนด ***

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.