ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่1 ปีการศึกษา 2561

จำนวนเข้าชม: 8861
พิมพ์

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่1 ปีการศึกษา 2561


   

   1.ขอความร่วมมือ "เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ" (*ห้ามผู้สมัครสอบและผู้ปกครองนำรถเข้ามาจอดภายในสถาบันการบินพลเรือน*)

   2.ดาว์นโหลด ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย (**ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อสถาบันการบินพลเรือนในวันสอบสัมภาษณ์พร้อมผลการตรวจร่างกาย(ทุกรายการ)**)

   3. ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นำเอกสารมาแสดง ดังต่อไปนี้.-

        ใบรายงานผลการตรวจร่างกายที่มีผลการตรวจ ลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ และตราประทับโรงพยาบาลของรัฐมาแสดง พร้อม ผลการตวจร่างกาย
        ประวัติผลงาน (Portfolio)
        ใบแสดงผลการเรียน (Transcripts)
        บัตรประจำตัวสอบ
        บัตรประจำตัวประชาชน

    4. ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ (รวมทุกสาขา)

      รอบเช้า

      1. เวลา 07.30 น. ตั้งแถวเพื่อรับบัตรคิวสัมภาษณ์ บริเวณหน้าห้องประชุม 1
      2. เวลา 08.30 น. เริ่มเรียกคิวเข้าห้องประชุม 1 ตามลำดับ เพื่อ
          2.1 ส่งผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ
          2.2 ตรวจใบแสดงผลการเรียน (Transcripts)
          2.3 ตรวจบัตรประจำตัวสอบ บัตรประชาชน และลงลายมือชื่อเข้าสอบ
      3. เข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมแสดงประวัติผลงาน (Portfolio) 

     รอบบ่าย

     1. เวลา 12.30 น. ตั้งแถวเพื่อรับบัตรคิวสัมภาษณ์ บริเวณหน้าห้องประชุม 1
     2. เวลา 13.00 น. เริ่มเรียกคิวเข้าห้องประชุม 1 ตามลำดับ เพื่อ
         2.1 ส่งผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ
         2.2 ตรวจใบแสดงผลการเรียน (Transcripts)
         2.3 ตรวจบัตรประจำตัวสอบ บัตรประชาชน และลงลายมือชื่อเข้าสอบ
     3. เข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมแสดงประวัติผลงาน (Portfolio)

   *** ให้ผู้เข้าสอบรับบัตรคิวสัมภาษณ์ หน้าหอประชุม ตามรอบของตนเองเท่านั้น ***

            เริ่มรับบัตรคิวในรอบเช้าได้เวลา 07.30 น. และรอบบ่ายเวลา 12.30 น.

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.