แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

รายงานผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน

จำนวนเข้าชม: 11150
พิมพ์

 

รายงานผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน

--- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

--- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

--- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

--- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

--- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

--- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

--- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

--- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

รายงานผลการสอบทานงบการเงิน

--- สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

--- สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

--- สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

--- สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

--- สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

--- สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2560

--- สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

--- สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

--- สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

--- สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

--- สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

--- สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

--- สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

--- สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

--- สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

--- สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

--- สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

--- สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

--- สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

--- สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

--- สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.