ผลการดำเนินงานทั้งที่การเงินและไม่ใช่การเงินที่สำคัญ

จำนวนเข้าชม: 8325
พิมพ์

 

ผลการดำเนินงานทั้งที่การเงินและไม่ใช่การเงินที่สำคัญ

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

--- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

--- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

--- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

--- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

--- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

--- สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

--- สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

--- สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

--- สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

--- สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

--- สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

--- สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

--- สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

--- สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

--- สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

--- สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

--- สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

--- สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.