แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

กิจกรรมเชิงสังคม

จำนวนเข้าชม: 12186
พิมพ์


กิจกรรมเชิงสังคม

 

          ตามมาตรฐานสากลที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)กำหนดสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพในสายงานหลักเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่องมากกว่า 50 ปีสำหรับการดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจคืนประโยชน์สู่สังคมนั้น สถาบันการบินพลเรือนได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆตามแนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility : CSR) ที่สอดคล้องกับภารกิจของสบพ.ดังนี้

 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม และหน้าที่

 คู่มือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ฉบับปรับปรุง)

 กิจกรรมสานฝันการบินCopyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.